Dat ass iwwregens och esou am Lëtzebuerger Online Dictionnaire

Dat ass iwwregens och esou am Lëtzebuerger Online Dictionnaire vum :
:
A wa mir schonn derbäi sinn:
ouni r a mat f, well mam Stierwen huet et näischt ze dinn, dofir awer mam Stefan/Stephan:
🤗